Seachdain ‘sa ghrian

Abair seachdain snog a tha air a bhith againn. Tha sinn air a bhith a-muigh gu math tric a’cuir sìol agus lusan. Bha sinn cuideachd a-muigh airson cleasachd agus sinn a’ faighinn deiseil airson Là Spòrs an ath sheachdain. Air Diardaoin bha cuid againn ag obair le muinntir an sgoil-àraich airson am faighinn cleachte ri clas a h-aon. Leugh sinn, sheinn sinn agus rinn sinn beagan ealain cuideachd. Thòisich sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead ann am matamataig.

What a lovely week we’ve had. We were outside lots this week planting seeds and flowers. We were also outside for PE, preparing for Sports Day next week. On Thursday we spent some time working with the Sgoil-àraich children to help them get used to the Primary 1 environment. We read a story, sang together and did some arty things. In maths this week, we also started learning about money.

Miss McArthur

Tha sinn air a bhith gu math fortanach airson 9 seachdainean gun robh Miss McArthur anns a’ chlas againn. Seo an greis gniomhachais mu dheireadh aice mar oileanach teagasg. ‘S e Dihaoine an latha mu dheireadh aice. Tha sinn gu math taingeil airson an cuideachadh a thug i dhuinn fhad’s a bha i an seo. Gur math thèid leatha san dreuch!

We’ve been very lucky for the last 9 weeks that we’ve had Miss McArthur in the class with us. This is her last teaching placement as a student. Friday is her last day. We are very grateful for the help she’s given us while she’s been here. We wish her all the very best in her teaching career!

Feasgar ‘s a Ghàrradh

Mòran taing dhan a h-uile pàrant a thàinig dhan sgoil an-diugh airson cuideachadh a thoirt dhuinn ‘s a ghàrradh. Tha tòrr obair againn ri dhèanamh ach bha deagh toiseach tòiseachidh againn an-diugh. Seall cho trang ‘s a bha sinn. Bha sinn cuideachd trang a-muigh aig toiseach na seachdain a’ togail neadan. Bhai ad a’ coimhead fìor mhath.

Many many thanks to all the parents who came to help in the playground garden today. We have lots of work yet to do in the garden but we got a good start on it all today. Look how busy we were. We were also busy outside at the start of the week building nests. They looked great.

Tèirm 4

Fàilte air ais dhan sgoil airson tèirm a ceithir. Tha mi’n dòchas gun robh deagh saor-laithean aig a h-uile duine. Seo agaibh na planaichean airson an tèirm seo. Tha tòrr againn ri dhèanamh, bidh sinn gu math trang. Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile deiseil airson an tèirm mu dheireadh ann an clas a h-aon!

Welcome back for term four. I hope you all had a good holiday. Please find below the plans for this term, that were sent home yesterday. We have lots to do this term; we’re going to be busy. I hope you’re all ready for the final term in Primary one!

Termly overview T4

Deireadh tèirm 3.

Abair tèirm a tha air a bhith againn. Bha sinn trang a-rithist an t-seachdain seo le stuth Càisg. Rinn clas a h-aon fìor mhath a’ seinn aig an seirbheis Càisg. Bha sinn cuideachd fortanach gu leòr ‘tad-poles’ fhaighinn agus chòrd e rinn a bhith a’ coimhead orra a’ gluasad agus a’ fàs rud beag.
Tha mi an dòchas gum bi deagh soar-laithean agaibh uile. Feuch Gàidhlig a chleachdadh nuair a ‘s urrainn dhuibh agus chì sinn sibh às dèidh na soar-laithean.

What a term it has been. We had another busy week this week with Easter events. Primary one did very well singing at the Easter service. We were also lucky enough this week to have some tad-poles in the class, and enjoyed watching them move and grow.

I wish you all a fun and restful holiday. Try to use some Gaelic whenever you can, and we’ll see you all on the 24th April.